TECHNIK MECHANIK
Okres nauki: 2 lat
Kwalifikacja

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Egzaminy zawodowe

Egzamin z kwalifikacji - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. (symbol kwalifikacji MEC.09.)

Kontynuacja nauki.

W branżowej szkole II stopnia umożliwiamy:

- kontynuację nauki uczniom, którzy zdobyli w zasadniczej szkole zawodowej lub branżowej szkole I stopnia jedną z poniższych kwalifikacji:
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawajšcych,
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających lub
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających,
- nabycie umiejętności z kwalifikacji MEC.09.,
- uzyskanie wykształcenia średniego branżowego a po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskanie dyplomu technika mechanika.

Uczęszczając do szkoły branżowej II stopnia uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności umożliwiające mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po jego zdaniu może rozpocząć naukę na studiach wyższych.

Informacje o zawodzie

Technik mechanik z kwalifikacją użytkowanie obrabiarek skrawających wykonuje prace na obrabiarkach numerycznych a także konwencjonalnych. W trakcie kształcenia w naszej szkole uczeń zdobywa umiejętności z zakresu:

 • organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,

Zatrudnienie.

Technik mechanik może znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń w zakładach produkcyjnych, jako kontroler jakości, instalator i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne. Technik mechanik pracuje przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki.

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek wydrukowany i podpisany przez kandydata wraz z datą złożenia w sekretariacie szkoły lub w urnie znajdującej się przy wejściu do szkoły. Wniosek do pobrania - kliknij tutaj.
 2. Oryginał świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej.
 3. Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub w zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkoły II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie lub
  a) oryginał świadectwa potwierdzający jedną z poniższych kwalifikacji w zawodzie kwalifikacje w zawodzie:

  - MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających,
  - MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających,
  - M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających,
  lub
  b) oryginał świadectwa czeladniczego w zawodzie:
  - operator obrabiarek skrawających,

 4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu. Skierowanie na takie badanie wydaje szkoła.
 5. 2 zdjęcia.
Regulamin naboru