TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Okres nauki: 2 lat
Kwalifikacja

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Egzaminy zawodowe

Egzamin z kwalifikacji - organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. (symbol kwalifikacji MOT.06.)


Kontynuacja nauki.

W branżowej szkole II stopnia umożliwiamy:

- kontynuację nauki uczniom, którzy zdobyli w branżowej szkole I stopnia kwalifikację:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

- nabycie umiejętności z kwalifikacji MOT.06.
- uzyskanie wykształcenia średniego branżowego, a po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskanie dyplomu technika pojazdów samochodowych.

Uczęszczając do szkoły branżowej II stopnia uczeń zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po jego zdaniu może rozpocząć naukę na studiach wyższych.

Informacje o zawodzie

Technik pojazdów samochodowych zapewnia obsługę pojazdów samochodowych w zakresie:
- eksploatacji,
- serwisowania i napraw w stacjach obsługi i kontroli pojazdów,
- przeprowadzania diagnostyki samochodową,
- wykonywania przeglądów pojazdów samochodowych,
- doradztwa technicznego w zakresie eksploatacji,
- konserwacji i naprawiania pojazdów samochodowych.

Od technika pojazdów samochodowych wymaga się również dobrej znajomości budowy pojazdów oraz zasad działania ich podzespołów i zespołów oraz organizowanie i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Zatrudnienie.

Praca technika pojazdów samochodowych może być wykonywana w stacjach obsługi i kontroli pojazdów, warsztatach obsługowo-naprawczych, halach produkcyjnych, garażach, innych przystosowanych pomieszczeniach do diagnostyki, obsługi, kontroli i naprawy pojazdów samochodowych wyposażonych, np. w kanał naprawczy i miejsce do kontroli i diagnostyki.
Technik pojazdów samochodowych jest zawodem o charakterze usługowym.

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek wydrukowany i podpisany przez kandydata wraz z datą złożenia w sekretariacie szkoły lub w urnie znajdującej się przy wejściu do szkoły. Wniosek do pobrania - kliknij tutaj.
 2. Oryginał świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej.
 3. Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub w zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w zasadniczej szkole zawodowej lub w branżowej szkoły II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie
  lub
  a) oryginał świadectwa potwierdzający jedną z poniższych kwalifikacji w zawodzie:
  - MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,
  - M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
  - MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
  b) oryginał świadectwa czeladniczego w zawodzie:
  - mechanik pojazdów samochodowych
 4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu. Skierowanie na takie badanie wydaje szkoła.
 5. 2 zdjęcia.
Regulamin naboru