Regulamin rekrutacji do Technikum o 5 - letnim okresie nauczania na podbudowie szkoły podstawowej w Zespole Szkół Zawodowych im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu
na rok szkolny 2019/2020.


§ 1

Podstawa prawna rekrutacji uczniów do Technikum o 5 - letnim okresie nauczania na podbudowie szkoły podstawowej w Zespole Szkół Zawodowych im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu.

 1. Zarządzenie nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 marca 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020. Na podstawie § 6 ust. 4 w związku z § 24 ust. 3 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 27 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 18 maja 2018 r. oraz w związku z art 149 ust. 5, art 165 ust. 4 art 187 5 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm,)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610)
 3. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy wydano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze. zm.).

§ 2

Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

 1. Rekrutację prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły, zwana dalej Komisją Rekrutacyjną za pośrednictwem elektronicznego miejskiego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Dyrektor Szkoły wyznacza przewodniczącego i koordynatora oraz określa zadania członków komisji.
 3. Skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalane są zgodnie z Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.
  1. Zadania Komisji Rekrutacyjnej:

  2. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków kandydatów wydrukowanych z elektronicznego systemu naboru.
  3. Pomoc kandydatom przy tworzeniu konta w systemie elektronicznym.
  4. Przyjmowanie kserokopii i oryginałów wyników egzaminu ósmoklasisty i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
  5. Zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 134 ust. 5 i art. 135 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe, prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 oraz art. 143 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 138 ust. 1, art. 139 ust. 1 pkt 2 i art. 140 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 136 ust. 2 i art. 141 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 141 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe, lub badania uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 144 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe.
  6. Sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, którzy przystąpili do sprawdzianów, prób sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej lub badań uzdolnień kierunkowych, o których mowa w pkt 1.
  7. Sporządzenie informacji o podjętych czynnościach.
  8. Sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek, o którym mowa w art. 149 ustawy - Prawo oświatowe, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym.
  9. Sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe.
  10. Sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów, prób sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej lub badań uzdolnień kierunkowych, o których mowa w pkt 1.
  11. Sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
  12. Sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego.
  13. Informowanie organu nadzorującego i prowadzącego szkołę o wynikach naboru.
  14. Zamykanie poszczególnych etapów naboru elektronicznego.

§ 3

Oferta kształcenia.

 1. Informacje dla kandydatów dotyczące oferowanego kształcenia w zawodach.
  Zespół Szkół Zawodowych im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu prowadzi na rok szkolny 2019/2020 bezprogowy nabór do klas pierwszych w następujących zawodach:

  W technikum o 5 - letnim okresie nauczania na podbudowie szkoły gimnazjalnej:

  1. Technik usług fryzjerskich oznaczenie klasy 1TF, symbol zawodu 514106, liczebność - 30.
  2. Pierwsza kwalifikacja - wykonywanie usług fryzjerskich. FRK.01. - uczeń uzyskuje ją po zdaniu egzaminu.
  3. Druga kwalifikacja - projektowanie i wykonywanie fryzur. FRK.03. - uczeń uzyskuje ją po zdaniu egzaminu.
  1. Technik mechanik oznaczenie klasy 1TM, symbol zawodu 311504, liczebność - 30.
  2. Pierwsza kwalifikacja - użytkowanie obrabiarek skrawających MEC.05. - uczeń uzyskuje ją po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego.
  3. Druga kwalifikacja - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. MEC.09. - uczeń uzyskuje ją po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego.
  1. Technik awionik oznaczenie klasy 1TA, symbol zawodu 315316, liczebność - 30.
  2. Pierwsza kwalifikacja - wykonywanie obsługi technicznej wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych. TLO.01. - uczeń uzyskuje ją po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego.
  1. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej oznaczenie klasy 1TPD, symbol zawodu 311943, liczebność - 30.
  2. Pierwsza kwalifikacja - przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych. PGF.04. - uczeń uzyskuje ją po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego.
  3. Druga kwalifikacja - drukowanie cyfrowe i obróbka druków. PGF.05. - uczeń uzyskuje ją po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego.

§ 4

 1. Wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne, których stopnie przeliczane są na punkty w zależności od wybranego zawodu.
  1. 1. Technik fryzjer
   1. język polski,
   2. matematyka,
   3. maks. ocena (biologia, chemia),
   4. (plastyka, technika).
  1. 2. Technik mechanik,
   1. język polski,
   2. matematyka,
   3. maks. ocena (język angielski lub język niemiecki),
   4. maks. ocena (informatyka, technika),
  1. 3. Technik awionik,
   1. język polski,
   2. matematyka,
   3. maks. ocena (język angielski lub język niemiecki),
   4. maks. ocena (informatyka, technika).
  1. 4. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
   1. język polski,
   2. matematyka,
   3. maks. ocena (język angielski lub język niemiecki),
   4. maks. ocena (informatyka, technika).
 1. Przeliczanie na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym szkolna Komisja Rekrutacyjna w Zespole Szkół Zawodowych im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu przeprowadza zgodnie:
  1. z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)r.
  2. z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz, U, z 2018r. poz. 996 ze zm.) - rozdział 6.
  3. ze sposobem przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1–4, art. 20h ust. 6 oraz art. 20j ust. 2 pkt 1 i 3–5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.
  4. ze sposobem ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty,
  5. ze sposobem ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego, danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.
 1. Zasady przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach z:
  1. języka polskiego,
  2. matematyki,
  3. – mnoży się przez 0,35.
  4. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty
  5. – mnoży się przez 0,3.
 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, wyrażone w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się po 18 punktów,
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,
  3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów,
  4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 1. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.
 1. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
  1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
  3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty.
 1. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.
 1. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
  6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty.
 1. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.
 1. Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.
 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2019/2020-2021/2022 do szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d-f ustawy - Prawo oświatowe, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
 2. 1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

  1. celującym – przyznaje się po 35 punktów,
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
  3. dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
  4. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punkty.

  2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

  1. celującym – przyznaje się po 30 punktów,
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
  3. dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
  4. dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty.
 1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej.
 1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz klasy wstępnej jeżeli uzyskają pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych. Warunek uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole, oddziale albo klasie, o przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista.
 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 2. 1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

  2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;

  3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

  4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

  1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych,
  2. przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
  3. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

  5) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych – wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, do oddziałów sportowych – testy sprawności, do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą,

§ 5

 1. Szkoła prowadzi nabór elektroniczny zgodnie z Zarządzeniem nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020 zmieniającym zarządzenie Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych.
Lp.Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 13 maja 2019 r. od godz. 8.00
do 20 maja 2019 r. do godz. 15.00
od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00; (wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie w zawodach skierowania na badanie lekarskie z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe)
2Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego oraz szkół z oddziałami sportowymi.od 21 maja 2019 r.
do 24 maja 2019 r.
od 31 lipca do 2 sierpnia
3Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych.język rosyjski - 24 maja godz. 15.00
język angielski - 27 maja godz. 15.00 ósmoklasiści
31 maja godz. 15.00 gimnazjaliści
język francuski - 28 maja godz. 11.00
język niemiecki - 29 maja godz. 15.00
język hiszpański - 30 maja godz. 14.00
od 31 lipca do 2 sierpnia
4Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas wstępnych.3 czerwca godz. 15.00 - wszystkie językiod 31 lipca do 2 sierpnia
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych.7 czerwca do godz. 15.00-------------------------------------------
7Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły. od 17 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 Po tym dniu szkoły prowadzące kształcenie w zawodach mogą rozpocząć wydawanie skierowań na badanie lekarskie, ale tylko kandydatom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru (uwzględniając zapisy art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe).-------------------------------------------
8Dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym terminie.24 - 25 czerwca -------------------------------------------
9Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych przeprowadzanych w drugim terminie.26 czerwca godz. 10.0019 sierpnia godz. 12.00
10Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową).od 21 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00-------------------------------------------
11Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe.do 15 lipca.do 16 sierpnia
12Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.16 lipca godz.12.0019 sierpnia godz. 12.00
13Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatom z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły, z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe.od 16 lipca od godz. 12.00 do 18 lipca do godz. 16.00od 19 sierpnia od godz 12.00 do 21 sierpnia do godz. 16.00 lub przy składaniu wniosku do szkoły
14Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe. od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 10.00 od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 27 sierpnia do godz. 16.00
15Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 25 lipca godz. 12.0028 sierpnia godz. 10.00
16Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.25 lipca do godz. 16.0028 sierpnia do godz. 12.00

§ 6

Procedura odwoławcza.

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 7

Wymagane dokumenty.

 1. Wniosek wydrukowany i podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego oraz składającego dokumenty wraz z datą złożenia.
 2. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył.
 3. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu i składają do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w przeźroczystej obwolucie (koszulce) następujące dokumenty:
 1. W przypadku zaznaczenia na wniosku (podaniu) przez kandydata dodatkowych kryteriów:

§ 8

Uwagi końcowe

 1. Kandydat, który ukończył szkołę podstawową poza Radomiem i nie ma konta w systemie naboru, samodzielnie je zakłada na stronie systemu naboru. W przypadku problemów z założeniem konta w naszej szkole pomocy udzieli członek Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Po zalogowaniu do systemu naboru kandydat samodzielnie wypełnia formularz kwestionariusza - podania i go drukuje. Na wydrukowanym podaniu, we właściwym miejscu powinien być złożony podpis kandydata oraz rodzica/prawnego opiekuna wraz z datą składania do szkoły kwestionariusza - podania.
 3. Niedostarczenie wymaganych dokumentów w podanych wyżej terminach oznacza automatyczne odrzucenie podania kandydata.
 4. Szkolna Komisja Rekrutacyjna po każdym etapie rekrutacji elektronicznej sporządza i podpisuje protokoły postępowania kwalifikacyjnego.
 5. Odbiór złożonych dokumentów i odblokowanie konta kandydata wymaga pisemnego oświadczenia podpisanego przez kandydata i rodzica/prawnego opiekuna.
 6. Dokumenty wydaje się tylko rodzicom lub prawnym opiekunom kandydata.
 7. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów do tworzonego oddziału szkoła za zgodą organu prowadzącego będzie tworzyć oddziały dwuzawodowe lub proponować kandydatom możliwość kształcenia w innym zbliżonym zawodzie.