Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych
im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala”
w Radomiu na rok szkolny 2017/2018.

§ 1


Podstawa prawna rekrutacji uczniów i słuchaczy do Zespołu Szkół Zawodowych im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala”
w Radomiu.

 1. Na podstawie § 6 ust. 4 w związku z § 24 ust 2 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 stycznia 2012 r. zmienionego zarządzeniem Nr 41 z dnia 30 sierpnia 2013r. oraz zarządzeniem Nr 72 z dnia 28 października 2015r. oraz w związku z art. 204 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60).
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum oraz na podstawie art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
 3. Zarządzenie Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018.

§ 2


Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna.


 1. Rekrutację prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjno–Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły, zwana dalej Komisją. Dyrektor Szkoły wyznacza przewodniczącego i koordynatora oraz określa zadania członków komisji.
  1. Zadania komisji Rekrutacyjno–Kwalifikacyjnej:
  2. prowadzenie akcji propagującej szkołę,
  3. określenie zajęć edukacyjnych, z których oceny będą przeliczane na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym,
  4. ustalenie dodatkowych kryteriów przyjęć na poszczególne kierunki,
  5. ustalenie wymaganych dokumentów przy składaniu podania do szkoły,
  6. ustalenie listy kandydatów mających pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły na podstawie preferencji,
  7. przyjmowanie i weryfikacja wniosków kandydatów wydrukowanych z elektronicznego systemu naboru,
  8. pomoc kandydatom przy tworzeniu konta w systemie elektronicznym,
  9. ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, do szkoły,
  10. przyjmowanie kserokopii wyników egzaminu gimnazjalnego i świadectwa ukończenia gimnazjum,
  11. ustalenie i publikacja listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia,
  12. ustalenie listy kandydatów przyjętych do szkoły na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego oraz złożonych oryginalnych dokumentów będących potwierdzeniem chęci uczęszczania do szkoły,
  13. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego,
  14. informowanie organu nadzorującego i prowadzącego szkołę o wynikach naboru,
  15. zamykanie poszczególnych etapów naboru.
  16. Odwołanie od ustaleń Szkolnej Komisji Rekrutacyjno–Kwalifikacyjnej do Dyrektora Szkoły mogą złożyć na piśmie rodzice (prawni opiekunowie) ucznia w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.

§ 3


Oferta kształcenia.


I. Informacje dla kandydatów dotyczące oferowanego kształcenia w zawodach.

Zespół Szkół Zawodowych im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu prowadzi na rok szkolny 2017/2018 bezprogowy nabór do klas pierwszych w następujących zawodach:

W technikum o 4 letnim okresie nauczania na podbudowie gimnazjum:

 1. technik usług fryzjerskich oznaczenie klasy 1TF, symbol zawodu 514105, liczebność - 30.

  1. Pierwsza kwalifikacja - wykonywanie zabiegów fryzjerskich AU.21. - uczeń uzyskuje ją po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na koniec II semestru klasy 3.
  2. Druga kwalifikacja - projektowanie fryzur AU.26. - uczeń uzyskuje ją po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na koniec I semestru klasy 4.
 1. technik mechanik oznaczenie klasy 1TM, symbol zawodu 311504, liczebność - 30.

 2. Pierwsza kwalifikacja - użytkowanie obrabiarek skrawających MG.19. - uczeń uzyskuje ją po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na koniec II semestru klasy 3.
 3. Druga kwalifikacja - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. MG.44. - uczeń uzyskuje ją po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na koniec I semestru klasy 4;
 1. technik awionik oznaczenie klasy 1TA, symbol zawodu 315316, liczebność - 30.
 2. Pierwsza kwalifikacja - wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego EE.12. - uczeń uzyskuje ją po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na koniec I semestru klasy 4;

W branżowej szkole I stopnia na podbudowie gimnazjum:


 1. kształcenie praktyczne realizowane w zakładach rzemieślniczych:
  1. fryzjer oznaczenie klasy 1F, symbol zawodu 514101, liczebność 60.
   Uczeń po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na koniec II semestru klasy 3 uzyskuje kwalifikacje - wykonywanie zabiegów fryzjerskich. AU.21.
  2. mechanik pojazdów samochodowych oznaczenie klasy 1K, symbol zawodu 723103, liczebność 60.
   Uczeń po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na koniec II semestru klasy 3 uzyskuje kwalifikacje - diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. MG.18.
  3. kierowca mechanik oznaczenie klasy 1KM, symbol zawodu 832201, liczebność 30.
   Uczeń po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na koniec II semestru klasy 3 uzyskuje kwalifikacje - eksploatacja środków transportu drogowego. AU.04
  4. elektromechanik pojazdów samochodowych oznaczenie klasy 1E, symbol zawodu 741203, liczebność 30.
   Uczeń po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na koniec II semestru klasy 3 uzyskuje kwalifikacje -obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych MG.12.
  5. blacharz samochodowy oznaczenie klasy 1B, symbol zawodu 721306, liczebność 30.
   Uczeń po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na koniec II semestru klasy 3 uzyskuje kwalifikacje - naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych. MG.24.
  6. lakiernik oznaczenie klasy 1L, symbol zawodu 713201, liczebność 30.
   Uczeń po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na koniec II semestru klasy 3 uzyskuje kwalifikacje - wykonywanie prac lakierniczych. MG.27.
 2. kształcenie praktyczne realizowane w zakładach pracy z umową podpisaną pomiędzy szkołą a zakładem pracy:

  1. operator obrabiarek skrawających oznaczenie klasy 1OP, symbol zawodu 722307, liczebność 30.
   Uczeń po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na koniec II semestru klasy 3 uzyskuje kwalifikacje - użytkowanie obrabiarek skrawających. MG.19.

§ 4


Sposób przeliczania na punkty i wybrane zajęcia edukacyjne


 1. Przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym szkolna Komisja Rekrytacyjno-Kwalifikacyjna w Zespole Szkół Zawodowych im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu przeprowadza zgodnie z w/w rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej określające:
  1. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1–4, art. 20h ust. 6 oraz art. 20j ust. 2 pkt 1 i 3–5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.;
  2. sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego, danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego;
  3. skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. oraz zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018,
 2. Wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne, których stopnie przeliczane są na punkty w zależności od typu szkoły i zawodu.
  1) w branżowej szkole I stopnia:

  a. dla zawodów:

  - operator obrabiarek skrawających,
  - mechanik pojazdów samochodowych,
  - kierowca mechanik,
  - elektromechanik pojazdów samochodowych,
  - blacharz samochodowy,/p>

  1. język polski,
  2. matematyka,
  3. fizyka,
  4. max ocena (informatyka, technika),

  b. dla zawodu:

  - lakiernik,

  1. język polski,
  2. matematyka,
  3. chemia,
  4. max ocena (plastyka, technika),

  c dla zawodu:

  - fryzjer

  1. język polski,
  2. matematyka,
  3. max ocena (biologia, chemia),
  4. max ocena (plastyka, technika),

  2) w technikum o 4- letnim okresie nauczania:

  a. dla zawodu:

  - technik usług fryzjerskich

  1. język polski,
  2. matematyka,
  3. max ocena (biologia, chemia),
  4. (plastyka, technika),

  b dla zawodów:

  - technik mechanik,

  - technik awionik,

  1. język polski,
  2. matematyka,
  3. max ocena (język angielski lub język niemiecki),
  4. max ocena (informatyka, technika),

3. Dodatkowe kryteria w przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów.


 1. W przypadku, gdy liczba kandydatów do szkoły na dany kierunek, przekracza liczbę miejsc, o kolejności przyjęcia decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 2. Osoby, które uzyskają tę samą ilość punktów - o pierwszeństwie na liście kandydatów decydują następujące dodatkowe kryteria:
 3. Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 4. Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty:
  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą,
  8. średnia punktowa z przedmiotów obowiązkowych,
  9. ocena zachowania.

  § 5


  Terminarz naboru elektronicznego na rok szkolny 2017/2018 i wymagane dokumenty, jakie należy dostarczyć komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej w Zespole Szkół Zawodowych im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu dla kandydatów szkół gimnazjalnych.


  1. Terminy naboru elektronicznego.

  1. Od 8 maja, od godz. 10.00 do 19 maja, do godz. 15.00
  1. rejestracja i składanie przez kandydatów do szkoły pierwszego wyboru podań (wniosków) zgodnie ze wzorami ustalonymi przez organ prowadzący, stanowiące podstawę do utworzenia bazy kandydatów,
  2. w przypadku zawodów, w których kształcenie praktyczne uczeń będzie odbywał w zakładzie rzemieślniczym kandydat składa zaświadczenia z Cechu Rzemiosł Różnych lub zakładu pracy o przyjęciu kandydata na zajęcia praktyczne jako młodociany pracownik od 1 września 2017 roku.
   Wszystkie dokumenty kandydaci składają w wyznaczonym i oznaczonym punkcie naboru. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna może w szczególnych przypadkach przedłużyć termin dostarczenia zaświadczenia o przyjęciu na zajęcia praktyczne.
  1. Od 8 maja, od godz. 10.00 do 5 lipca, do godz. 15.00
   Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna prowadzi weryfikacje wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjną, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso.
  1. Od 23 czerwca, od godz. 12.00 do 28 czerwca, do godz. 16.00
  2. Kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkoły, kierunku kształcenia lub składać wnioski, jeżeli nie dokonali tego w terminie zawartym w ust. 1 pkt 1 z uzasadnionych przyczyn losowych.
  3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna prowadzi weryfikacje zmian zgłoszeń.
  1. Od 22 maja, od godz. 9.00 do 31 maja, do godz. 15.00
   Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna prowadzi weryfikacje zgłoszeń.
  2. Od 22 czerwca, od godz. 11.00 do 30 czerwca, do godz. 15.00
   Kandydaci składają:
  3. oryginał lub kopie (poświadczone za zgodnością z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał lub kopie (poświadczone za zgodnością z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
  4. inne dokumenty wskazane przez organ prowadzący z wyjątkiem zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Na każdej stronie kopii powinna być umieszczona adnotacja: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, data, pieczęć urzędowa szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienna dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby. Kandydaci składają jedną kopię dokumentów, o których mowa powyżej, w szkole pierwszego wyboru - w której mają złożony wniosek.
  1. Do 30 czerwca do godz. 15.00
   Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna prowadzi weryfikacje osiągnięć o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów w postępowaniu rekrutacyjne według kryteriów ustalonych przez szkołę.
  2. 5 lipca godz. 16.00
   Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
  3. Od 6 lipca od godz. 10.00 do 7 lipca, do godz. 16.00
   Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna wydaje skierowanie na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
  4. Od 6 lipca, od godz. 10.00 do 14 lipca, do godz. 12.00
   Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu i składają do Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej w przeźroczystej obwolucie (koszulce) następujące dokumenty:
  5. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
  6. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
  7. zaświadczenie lekarskie (wydane przez lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie.
  8. 3 zdjęcia.
  9. Kandydaci branżowej szkoły I stopnia, którzy otrzymali skierowanie na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy, powinni do 31 sierpnia złożyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
  10. 14 lipca do godz. 16.00
   Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera nazwę oddziału, imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Rekrutacja uzupełniająca.
  11. Od 10 sierpnia od godz. 10.00 do 28 sierpnia do godz. 11.00
   Składanie przez kandydatów do Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.
  12. Od 10 sierpnia od godz. 10.00 do 28 sierpnia do godz. 11.00
   Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna prowadzi weryfikacje wniosków i innych dokumentów o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez kandydata.
  13. 28 sierpnia do godz. 12.00
   Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
   Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna wydaje skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.
  14. Od 29 sierpnia od godz. 8.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00
   Kandydaci składają do Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  15. Do 31 sierpnia do godz. 16.00
   Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera nazwę oddziału, imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dyrektor szkoły przesyła do kuratora oświaty informację o wolnej liczbie miejsc.

  2. Niezbędne dokumenty.

  1. Wniosek wydrukowany i podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego oraz składającego dokumenty wraz z datą złożenia.
  2. Kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.
  3. Zaświadczenia z Cechu Rzemiosł Różnych lub zakładu pracy o przyjęciu na zajęcia praktyczne jako młodociany pracownik od 1 września 2017 roku - w klasach, w których praktyczna nauka zawodu realizowana jest u pracodawców.
  4. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu i składają do Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej w przeźroczystej obwolucie (koszulce) następujące dokumenty:
  5. Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
  6. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.
  7. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Skierowanie na takie badanie wydaje szkoła zgodnie z Zarządzeniem Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych.
  8. 3 zdjęcia.
  9. W przypadku zaznaczenia na wniosku (podaniu) przez kandydata dodatkowych kryteriów:
  10. Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej - niezbędne jest orzeczenie z w/w poradni.
  11. Opisanych w Art. 20c. ust. 2 Ustawy o systemie oświaty:
   - wielodzietność, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
   - niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   - niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
   - niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   - samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
   - objęcie kandydata pieczą zastępczą,
   niezbędne jest oświadczenie podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna.

  3. Uwagi końcowe.

  1. Kandydat, który ukończył gimnazjum poza Radomiem i nie ma konta w systemie naboru samodzielnie je zakłada na stronie systemu naboru. W przypadku problemów z założeniem konta w naszej szkole pomocy udzieli członek Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej.
  2. Po zalogowaniu do systemu naboru kandydat samodzielnie wypełnia formularz kwestionariusza - podania i go drukuje. Na wydrukowanym podaniu, we właściwym miejscu powinien być złożony podpis kandydata oraz rodzica/prawnego opiekuna wraz z datą składania do szkoły kwestionariusza - podania.
  3. Niedostarczenie wymaganych dokumentów w podanych wyżej terminach oznacza automatyczne odrzucenie podania kandydata.
  4. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna po każdym etapie rekrutacji elektronicznej sporządza i podpisuje protokoły postępowania kwalifikacyjnego.
  5. Odbiór złożonych dokumentów i odblokowanie konta kandydata wymaga pisemnego oświadczenia podpisanego przez kandydata i rodzica/prawnego opiekuna.
  6. Dokumenty wydaje się tylko rodzicom lub prawnym opiekunom kandydata.
  7. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów do tworzonego oddziału szkoła za zgodą organu prowadzącego będzie tworzyć oddziały dwuzawodowe lub proponować kandydatom możliwość kształcenia w innym zbliżonym zawodzie.