Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych
im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala”
w Radomiu na rok szkolny 2018/2019.


§ 1

Podstawa prawna rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Zawodowych im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu.

 1. Na podstawie § 6 ust. 4 w związku z § 24 ust 2 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 stycznia 2012 r. zmienionego zarządzeniem Nr 41 z dnia 30 sierpnia 2013r. oraz zarządzeniem Nr 72 z dnia 28 października 2015r. oraz w związku z art 149 ust. 5, art 165 ust. 4 art 187 5 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60) oraz art. 154 ust. 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59)
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum oraz na podstawie art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1–4, art. 20h ust. 6 oraz art. 20j ust. 2 pkt 1 i 3–5 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60), w brzmieniu obowišzujšcym przed dniem 26 stycznia 2017 r.
 4. Zarządzenie Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018r. zmieniające zarządzenie z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019.

§ 2

Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

 1. Rekrutację prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły, zwana dalej Komisją. Dyrektor Szkoły wyznacza przewodniczącego i koordynatora oraz określa zadania członków komisji.
  1. Zadania Komisji Rekrutacyjnej:

  2. Sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, którzy przystąpili do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy, prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oświaty oraz sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1c i art. 20j ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oświaty.
  3. Sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym.
  4. Sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy, z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty.
  5. Sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego.
  6. Sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
  7. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków kandydatów wydrukowanych z elektronicznego systemu naboru.
  8. Pomoc kandydatom przy tworzeniu konta w systemie elektronicznym.
  9. Przyjmowanie kserokopii i oryginałów wyników egzaminu gimnazjalnego i świadectwa ukończenia gimnazjum.
  10. Informowanie organu nadzorującego i prowadzącego szkołę o wynikach naboru.
  11. Zamykanie poszczególnych etapów naboru.
  12. Odwołanie od ustaleń Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły mogą złożyć na piśmie rodzice ucznia w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.

§ 3

Oferta kształcenia.

I. Informacje dla kandydatów dotyczące oferowanego kształcenia w zawodach.

Zespół Szkół Zawodowych im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu prowadzi na rok szkolny 2018/2019 bezprogowy nabór do klas pierwszych w następujących zawodach:

W technikum o 4 letnim okresie nauczania na podbudowie gimnazjum:

 1. Technik usług fryzjerskich oznaczenie klasy 1TF, symbol zawodu 514105, liczebność - 30.
  1. Pierwsza kwalifikacja - wykonywanie zabiegów fryzjerskich AU.21. - uczeń uzyskuje ją po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na koniec II semestru klasy 3.
  2. Druga kwalifikacja - projektowanie fryzur AU.26. - uczeń uzyskuje ją po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na koniec I semestru klasy 4.
 1. Technik mechanik oznaczenie klasy 1TM, symbol zawodu 311504, liczebność - 30.
  1. Pierwsza kwalifikacja - użytkowanie obrabiarek skrawających MG.19. - uczeń uzyskuje ją po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na koniec II semestru klasy 3.
  2. Druga kwalifikacja - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. MG.44. - uczeń uzyskuje ją po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na koniec I semestru klasy 4.
 1. Technik awionik oznaczenie klasy 1TA, symbol zawodu 315316, liczebność - 30.
  1. Pierwsza kwalifikacja - wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego EE.12. - uczeń uzyskuje ją po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na koniec I semestru klasy 4.
 1. Technik procesów drukowania oznaczenie klasy 1TPD, symbol zawodu 311935, liczebność - 30.
  1. Pierwsza kwalifikacja - realizacja procesów drukowania z form drukowych AU.17. - uczeń uzyskuje ją po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na koniec II semestru klasy 3.
  2. Druga kwalifikacja - planowanie i kontrolaprodukcji poligraficznej. AU.43. - uczeń uzyskuje ją po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na koniec I semestru klasy 4.

W branżowej szkole I stopnia na podbudowie gimnazjum:


 1. kształcenie praktyczne realizowane w zakładach rzemieślniczych:
  1. Fryzjer oznaczenie klasy 1F, symbol zawodu 514101, liczebność - 60.
   Uczeń po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na koniec II semestru klasy 3 uzyskuje kwalifikacje - wykonywanie zabiegów fryzjerskich. AU.21.
  2. Mechanik pojazdów samochodowych oznaczenie klasy 1K, symbol zawodu 723103, liczebność - 30.
   Uczeń po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na koniec II semestru klasy 3 uzyskuje kwalifikacje - diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. MG.18.
  3. Kierowca mechanik oznaczenie klasy 1KM, symbol zawodu 832201, liczebność - 30.
   Uczeń po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na koniec II semestru klasy 3 uzyskuje kwalifikacje - eksploatacja środków transportu drogowego. AU.04.
  4. Elektromechanik pojazdów samochodowych oznaczenie klasy 1E, symbol zawodu 741203, liczebność - 30.
   Uczeń po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na koniec II semestru klasy 3 uzyskuje kwalifikacje -obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. MG.12.
  5. Blacharz samochodowy oznaczenie klasy 1B, symbol zawodu 721306, liczebność - 30.
   Uczeń po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na koniec II semestru klasy 3 uzyskuje kwalifikacje - naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych. MG.24.
  6. Lakiernik oznaczenie klasy 1L, symbol zawodu 713201, liczebność - 30.
   Uczeń po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na koniec II semestru klasy 3 uzyskuje kwalifikacje - wykonywanie prac lakierniczych. MG.27.

 2. Kształcenie praktyczne realizowane w zakładach pracy z umową podpisaną pomiędzy szkołą a zakładem pracy:

  1. Operator obrabiarek skrawających oznaczenie klasy 1OP, symbol zawodu 722307, liczebność - 30.
   Uczeń po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na koniec II semestru klasy 3 uzyskuje kwalifikacje - użytkowanie obrabiarek skrawających. MG.19.
  2. Ślusarz oznaczenie klasy 1S, symbol zawodu 722204, liczebność - 30.
   Uczeń po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na koniec II semestru klasy 3 uzyskuje kwalifikacje - wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędz. MG.20.

§ 4

Wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne, których stopnie przeliczane są na punkty w zależności od typu szkoły i zawodu.

 1. w technikum o 4- letnim okresie nauczania:

  a. dla zawodu:

  - technik usług fryzjerskich

  1. język polski,
  2. matematyka,
  3. maks. ocena (biologia, chemia),
  4. (plastyka, technika),

  b dla zawodów:

  - technik mechanik,

  - technik awionik,

  - technik procesów drukowania,

  1. język polski,
  2. matematyka,
  3. maks. ocena (język angielski lub język niemiecki),
  4. maks. ocena (informatyka, technika),
 1. w branżowej szkole I stopnia:

  a. dla zawodów:

  - operator obrabiarek skrawających,

  - mechanik pojazdów samochodowych,

  - kierowca mechanik,

  - elektromechanik pojazdów samochodowych,

  - ślusarz,

  - blacharz samochodowy,

  1. język polski,
  2. matematyka,
  3. fizyka,
  4. maks. ocena (informatyka, technika),

  b. dla zawodu:

 2. - lakiernik,

  1. język polski,
  2. matematyka,
  3. chemia,
  4. maks. ocena (plastyka, technika),

  d. dla zawodu:

  - fryzjer

  1. język polski,
  2. matematyka,
  3. maks. ocena (biologia, chemia),
  4. maks. ocena (plastyka, technika).

§ 5

Sposób przeliczania na punkty i wybrane zajęcia edukacyjne.

 1. Przeliczanie na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym szkolna Komisja Rekrytacyjna w Zespole Szkół Zawodowych im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu przeprowadza zgodnie z w/w Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.określające:
  1. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1–4, art. 20h ust. 6 oraz art. 20j ust. 2 pkt 1 i 3–5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.;
  2. sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego, danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego;
  3. skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019.
 1. Zasady przeliczania wyników egzaminu gimnazjalnego przedstawione w procentach z:
  1. języka polskiego,
  2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
  3. matematyki,
  4. przedmiotów przyrodniczych,
  5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
  6. – mnoży się przez 0,2.
 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, wyrażone w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się po 18 punktów,
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,
  3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów,
  4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 1. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.
 1. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
  1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
  3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty.
 1. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.
 1. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
  6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty.
 1. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44 zw ust. 2 i art. 44 zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
 1. 1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
  3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
  4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 1. 2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
  3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
  4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2.
 1. 3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
  3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
  4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty,
  6. – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4.
 1. 4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
  3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
  4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44 zw ust. 2 i art. 44 zz ust. 2 ustawy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60), przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44 zz ust. 2 ustawy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60), przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
  3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
  4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 1. Osoby, które uzyskają tę samą ilość punktów - o pierwszeństwie na liście kandydatów decydują następujące dodatkowe kryteria:
 1. 1) Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. 2) Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty:
  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą,
  8. średnia punktowa z przedmiotów obowiązkowych,
  9. ocena zachowania.

§ 6

 1. Szkoła prowadzi nabór elektroniczny zgodnie z Zarządzeniem Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018r. zmieniającym zarządzenie z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019.

 1. Wymagane dokumenty.
 1. Wniosek wydrukowany i podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego oraz składającego dokumenty wraz z datą złożenia.
 2. Kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.
 3. Zaświadczenia z Cechu Rzemiosł Różnych lub zakładu pracy o przyjęciu na zajęcia praktyczne jako młodociany pracownik od 1 września 2018 roku - w klasach, w których praktyczna nauka zawodu realizowana jest u pracodawców.
 4. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu i składają do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w przeźroczystej obwolucie (koszulce) następujące dokumenty:
 5. Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
 6. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.
 7. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Skierowanie na takie badanie wydaje szkoła zgodnie z Zarządzeniem Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018r. zmieniające zarządzenie z dnia 30stycznia 2018r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019.
 8. 3 zdjęcia.
 9. W przypadku zaznaczenia na wniosku (podaniu) przez kandydata dodatkowych kryteriów:
 10. Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej - niezbędne jest orzeczenie z w/w poradni.
 11. Dodatkowe kryteria:
  - wielodzietność, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  - niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  - niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  - niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  - samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  - objęcie kandydata pieczą zastępczą,
  niezbędne jest oświadczenie podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 1. Uwagi końcowe
 1. Kandydat, który ukończył gimnazjum poza Radomiem i nie ma konta w systemie naboru samodzielnie je zakłada na stronie systemu naboru. W przypadku problemów z założeniem konta w naszej szkole pomocy udzieli członek Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Po zalogowaniu do systemu naboru kandydat samodzielnie wypełnia formularz kwestionariusza - podania i go drukuje. Na wydrukowanym podaniu, we właściwym miejscu powinien być złożony podpis kandydata oraz rodzica/prawnego opiekuna wraz z datą składania do szkoły kwestionariusza - podania.
 3. Niedostarczenie wymaganych dokumentów w podanych wyżej terminach oznacza automatyczne odrzucenie podania kandydata.
 4. Szkolna Komisja Rekrutacyjna po każdym etapie rekrutacji elektronicznej sporządza i podpisuje protokoły postępowania kwalifikacyjnego.
 5. Odbiór złożonych dokumentów i odblokowanie konta kandydata wymaga pisemnego oświadczenia podpisanego przez kandydata i rodzica/prawnego opiekuna.
 6. Dokumenty wydaje się tylko rodzicom lub prawnym opiekunom kandydata.
 7. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów do tworzonego oddziału szkoła za zgodą organu prowadzącego będzie tworzyć oddziały dwuzawodowe lub proponować kandydatom możliwość kształcenia w innym zbliżonym zawodzie.