RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych jest Zespół Szkół Zawodowych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "HUBALA" z siedzibą przy Al. Grzecznarowskiego 2 w Radomiu, reprezentowane przez Dyrektora Szkoły.
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować:
 3. Administrator wyznaczył IOD panią Ewę Kujawiak, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez email kujawiak_ewa@o2.pl lub listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim Administrator je od Państwa pozyskał i w zakresie niezbędnym do:
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą instytucje, którym Administrator zobowiązany jest przekazywać Państwa dane osobowe na mocy przepisów prawa, jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające Administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego lub realizacji zadania w interesie publicznym, poprzez świadczenie usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, audytowych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO.
 7. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim Administrator je od Państwa pozyskał, niezbędny do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub realizacji celu, w jakim Administrator je od Państwa pozyskał na podstawie udzielonej zgody, a także po jego zrealizowaniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności archiwizacja) lub okres niezbędny do ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez Administratora roszczeń wobec Państwa lub obrony przed Państwa roszczeniami wobec Administratora.
 8. Podanie danych osobowych jest:
 9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 10. Macie Państwo prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wynikającego z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, a także prawo do ich przenoszenia i usunięcia.
 11. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 13. Informacje ogólne dotyczące działania naszegp funpage'a:
  1. Cel i zakres przetwarzanych danych, podstawa prawna: