RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "HUBALA" w Radomiu, ul. Grzecznarowskiego 2, @mail: zszhubal@hubal.radom.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Można się z nim skontaktować pod adresem @-mail: kujawiak_ewa@o2.pl
 3. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oraz w celu ochrony osób i mienia szkoły. Monitoring wizyjny obejmuje ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku oraz teren wokół budynku.
 4. Podstawę prawną funkcjonowania monitoringu wizyjnego stanowią przepisy prawa oświatowego oraz kodeksu pracy, a także realizowanie zadań w interesie publicznym.
 5. Podanie danych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Szkoły jest równoznaczne z akceptacją przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w formie monitoringu wizyjnego.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 dni od dnia nagrania. Po upływie tego terminu zostaną trwale usunięte poprzez automatyczne nadpisanie.
 7. Dane z systemu monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione wyłącznie uprawnionym organom w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia zdarzenia zagrażającemu bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób a także niszczeniu i kradzieży mienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane z monitoringu wizyjnego mogą być również udostępnione osobie trzeciej, która wykaże swój interes prawny, co do otrzymania zapisu. Zapis udostępniany jest na wniosek osoby/organu zgodnie z przyjętą u administratora procedurą. W powyższych przypadkach dane mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż to wskazano w ust. 6.
 8. Dane z monitoringu wizyjnego mogą posłużyć jako materiał dowodowy i w związku z tym mogą być przechowywane przez okres niezbędny do wyjaśnienia mających miejsce incydentów lub też zakończenia ewentualnie toczących się postępowań. Dane osobowe mogą być udostępniane firmie świadczącej usługi konserwacji i administrowania systemem monitoringu wizyjnego.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do:
 10. Żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 11. Prawo osoby do wglądu może zostać ograniczone w uzasadnionych przypadkach, takich jak ochrona danych osobowych innych osób objętych w obszarze monitoringu lub dochodzenie roszczeń i prowadzenie postępowań przez organy uprawnione przepisami prawa.
 12. Przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).
 13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.