TECHNIK MECHANIK
Okres nauki: 5 lat
Kwalifikacje dla zawodu:

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających.

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Kształcenie teoretyczne

Kształcenie w zakresie ogólnokształcącym oraz zawodowym odbywa się w szkole.

Kształcenie praktyczne

Uczniowie realizują praktykę zawodową w wymiarze 280 godzin (8 tygodni).

Egzaminy zawodowe

Egzamin z pierwszej kwalifikacji - użytkowanie obrabiarek skrawających. (symbol kwalifikacji MEC.05.)

Egzamin z drugiej kwalifikacji - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. (symbol kwalifikacji MEC.09.)


Informacje o zawodzie

Technik mechanik z kwalifikacją użytkowanie obrabiarek skrawających wykonuje prace na obrabiarkach numerycznych a także konwencjonalnych. W trakcie kształcenia w naszej szkole uczeń zdobywa umiejętności:

 1. W zakresie kwalifikacji MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających:
 • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
 • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną,
 • programowania obrabiarek sterowanych numerycznie m.in. w programach SINUTRAIN OPERATE, MTS, EdgeCAM,
 • wykonywania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną.
 1. W zakresie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń:
 • organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
 • nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
 • projektowania i modelowania z wykorzystaniem wyspecjalizowanych programów np. Solid Edge, Solid Works. Więcej...

Zatrudnienie.

Technik mechanik może znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń w zakładach produkcyjnych, jako kontroler jakości, instalator i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne. Technik mechanik pracuje przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki.

Realizowane przedmioty szkolne:
 1. Organizacja i nadzór procesów produkcji,
 2. Podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo,
 3. Techniki wytwarzania,
 4. Technologia z materiałoznawstwem.
Wymagane dokumenty
 1. Wniosek wydrukowany i podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego oraz składającego dokumenty wraz z datą złożenia w sekretariacie szkoły.
 2. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, którą kandydat ukończył.
 3. Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu składając do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w przeźroczystej obwolucie (koszulce) następujące dokumenty:
  • Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
  • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Skierowanie na takie badanie wydaje szkoła.
  • Deklaracja uczęszczania na lekcję religii/etyki. Formularz należy pobrać ze szkolnej strony www.hubal.radom.pl/Dokumenty
  • 2 zdjęcia.
 4. Dodatkowe (tj. takie, które kandydat może dołączyć, jeśli chce z nich skorzystać):
 1. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
 2. Zaświadczenie o przysługujących preferencjach w przypadku jednakowej liczby punktów:
  - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
  - orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wg ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
  - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
  - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.),
  - opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi.
 3. Dokumenty o których mowa w pkt. 4, lit. a, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4, lit. a, b mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 5. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 4, lit, a, b składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 6. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.
 7. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 8. Orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej wydane na cykl kształcenia ponadpodstawowego w przypadku posiadania przez kandydata.
  Jeżeli kandydat nie ma możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia w terminie określonym przez Ministra Edukacji i Nauki lub Mazowieckiego Kuratora Oświaty, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej, w terminie określonym odpowiednio przez Ministra lub Kuratora. W opisywanej sytuacji, odpowiednio ww. zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której kandydat został przyjęty, nie później niż do dnia 20 września 2024 r. Niezłożenie w terminie do dnia 20 września 2024 r., odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.
Regulamin naboru