Dokumenty


Rodzaj dokumentuDokumenty do pobrania
Bezpieczna szkoła. Więcej...
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - informacje i dokument.
Klauzula stypendia
Oświadczenie art.41 kpa
Oświadczenie art. 75 kpa
Oświadczenie gospodarstwo
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły
Oświadczenie pieniężne
Dodatkowa strona do wniosku
Pouczenie o sposobie wypełniania wniosku
Procedura
Stypendium wniosek 2022 2023
Wydatki kwalifikowane
Statuty
Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu.
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu.
Statut Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu.
Statut Branżowej Szkoły II Stopnia nr. 6 w Radomiu w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala"
Dokumenty do naboru
Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na religię/etykę.
Wniosek o przyjęcie kandydata do Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2.
PZU
Oferta ubezpieczenia.
Instrukcja zgłoszenia roszczenia.
Formularz zgłoszenia roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS.
Wniosek o wydanie duplikatu.
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego.
Dokumenty do zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Wniosek o przyznanie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży ze środków ZFśS.
Wniosek o przyznanie dofinansowania opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.
Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku.
Wniosek o przyznanie zapomogi z ZFśS.
Wnoisek o świadczenie finansowe z racji zwiększonych wydatków świątecznych .
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.