Strona główna

Aktualności

O stowarzyszeniu


Statut


Zarząd


Kontakt


   Na spotkaniu 3 kwietnia 2014r. nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Zawodowych im. mjra H. Dobrzańskiego Hubala postanowili założyć stowarzyszenie, którego celem ma być popularyzowanie postaci patrona szkoły, skupianie wychowanków i przyjaciół szkoły i pogłębiania więzi koleżeńskiej, działania na rzecz integracji społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym, popularyzowanie osiągnięć absolwentów, działania w zakresie kultury fizycznej i sportu, wspieranie działań dydaktyczno-wychowawczych, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej i wiele innych działań.
   Podjęto działania, aby stowarzyszenie zarejestrować. W tym celu przyjęto uchwałę o założeniu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Hubala z siedzibą w Radomiu przy ul. Grzecznarowskiego 2.
Wybrano Komitet Założycielski oraz powołano zarząd i komisję rewizyjną. Komitet Założycielski podjął działania w celu zarejestrowania Stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym dla m. stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie.
   W listopadzie 2014r. otrzymaliśmy dokumenty potwierdzające zarejestrowanie Stowarzyszenia, które liczyło w dniu rejestracji 38 członków. Obecnie jest nas 42 osoby. Od tamtej pory Stowarzyszenie działa na rzecz szkoły. Utrzymuje się z darowizn i składek członkowskich.
   Wszystkich sympatyków Hubala zapraszamy do odwiedzenia szkoły i do współpracy.

Cele i działania podejmowane przez Stowarzyszenie:

1. Popularyzowanie postaci patrona szkoły,
2. Skupianie w ramach stowarzyszenia wychowanków i przyjaciół szkoły dla utrzymania stałego pogłębiania więzi koleżeńskiej,
3. Działanie na rzecz utrzymania konserwacji, i remontów budynków szkoły oraz zagospodarowania terenu wokół niej,
4. Działania na rzecz integracji społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym,
5. Popularyzowanie osiągnięć absolwentów,
6. Działania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
7. Wspieranie działań dydaktyczno-wychowawczych,
8. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
9. Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
10. Upowszechnianie krajoznawstwa oraz wypoczynku młodzieży,
11. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
12. Promocja i organizacja wolontariatu.