Strona główna

Aktualności

O stowarzyszeniu


Statut


Zarząd


Kontakt


STATUT

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "HUBALA" w Radomiu

SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne
ROZDZIAŁ II. Cele i sposoby ich realizacji
ROZDZIAŁ III. Prawa i obowiązki członków
ROZDZIAŁ IV. Władze Stowarzyszenia
ROZDZIAŁ V. Walne Zebranie Członków
ROZDZIAŁ VI. Zarząd
ROZDZIAŁ VII. Majątek i gospodarka finansowa
ROZDZIAŁ VIII. Postanowienia końcowe. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

1. Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "HUBALA" w Radomiu zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie "HUBALA".

§ 2.

Stowarzyszenie jest apolityczne, dobrowolne i samorządne o charakterze instytucji pożytku publicznego. Stowarzyszenie jest zarejestrowane, posiada osobowość prawną, powołane jest na czas nieokreślony.

§ 3.

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest: Zespół Szkół Zawodowych im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu, ul. Grzecznarowskiego 2.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Radomia i województwa mazowieckiego/ powiatu radomskiego.
3. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 5.

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6.

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji.

§ 7.

1. Celami Stowarzyszenia są :
a. popularyzowanie postaci Patrona Szkoły,
b. skupianie w ramach Stowarzyszenia wychowanków i przyjaciół szkoły dla utrzymania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskiej,
c. działanie na rzecz utrzymania, konserwacji i remontów budynków szkoły oraz zagospodarowania terenu wokół niej,
d. działanie na rzecz integracji społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym,
e. popularyzowanie osiągnięć absolwentów,
f. działania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
g. wspieranie działań dydaktyczno - wychowawczych,
h. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
i. działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
j. upowszechniania krajoznawstwa oraz wypoczynku młodzieży,
k. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
l. promocja i organizacja wolontariatu.

§ 8.

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi środkami zgodnymi z prawem Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności poprzez: a. współpracę z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, oraz innymi organizacjami działającymi w Szkole,
b. organizowanie spotkań koleżeńskich, odczytów, zjazdów i prelekcji,
c. dokonywanie zakupów środków rzeczowych na rzecz Szkoły,
d. współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi, których cele działania są zbliżone do celów Stowarzyszenia,
e. włączanie się do realizacji programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
f. wspieranie uczestnictwa uczniów w wolontariacie,
g. współpracę z innymi szkołami publicznymi i niepublicznymi, również z innych państw, w tym przyjmowanie wizyt dzieci i młodzieży uczęszczających do tych szkół.
2. Wszelkie dochody osiągane przez Stowarzyszenie przeznaczone zostaną na realizacje statutowych celów Stowarzyszenia
3. Stowarzyszenie może osiągać dochody poprzez:
a. prowadzenie zbiórek oraz organizację imprez masowych,
b. pozyskiwanie dotacji, subwencji od osób prawnych i fizycznych,
c. pozyskiwanie darowizn,
d. pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej.

Rozdział III. Prawa i obowiązki członków.

§ 9.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.

§ 10.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację członkowską, opłaci składki i uzyska rekomendację innego członka Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 11.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 12.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub Szkoły.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

§ 13.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do :
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
e. zgłaszania kandydatur do wyróżnień,
f. zgłaszania wniosków kandydatów na członka honorowego.

§ 14.

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek,

§ 15.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają prawa członków zwyczajnych.

§ 16.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 17.

Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 18.

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej bezpośrednio Zarządowi,
b. śmierci członka,
c. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
d. nieprzestrzegania postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
e. brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
f. zalegania z opłacaniem składek przez okres powyżej 12 miesięcy,
g. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku Sądu.
2. W przypadku określonym w punkcie a, b, c Zarząd podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia, natomiast w przypadkach określonych w punktach d, e, f, g , Zarząd podejmuje uchwałę o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia. Uchwała o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 19.

Od uchwał Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia oraz wykluczenia członka ze Stowarzyszenia przysługuje zainteresowanemu członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu uchwały wraz z uzasadnieniem. Odwołanie rozpoznawane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia.

§ 20.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

§ 21

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołanie więcej niż połowę składu organu.

§ 22

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 23

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą pełnić tę samą funkcję nie dłużej niż przez 3 kadencje.
3. Zarząd i Komisja Rewizyjna konstytuują się na pierwszym zebraniu. Zarząd wybiera spośród siebie prezesa, zastępcę, skarbnika, sekretarza i członka zarządu.
Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i członka.

Rozdział V. Walne Zebranie Członków.

§ 24.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie honorowi oraz wspierający z głosem doradczym.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.
Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków na 7 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie członków następuje przez wywieszenie komunikatu w siedzibie Stowarzyszenia, opublikowanie na stronie internetowej Stowarzyszenia.
Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 25.

Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 26.

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian Statutu,
c. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g. uchwalanie budżetu,
h. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
i. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia i jego władz,
j. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
ł. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Rozdział VI. Zarząd.

§ 27.

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 28.

Zarząd jest 5-osobowy i składa sie z prezesa, zastępcy, skarbnika, sekretarza i członka. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 29.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 4 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 30.

1. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b. realizowanie uchwał walnego Zebrania,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 31.

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna jest 3-osobowa i składa sie z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz członka.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 32.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie do walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
2. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej: a. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział VII. Majątek i gospodarka finansowa.

§ 33.

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, zbiórki publiczne,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.
4. W Stowarzyszeniu zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są powiązani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego,
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
5. Prowadzenie działalności pożytku publicznego podlega wyodrębnieniu tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, każdej z tych działalności z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. To postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.
6. Stowarzyszenie przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową

§ 34.

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa lub Zastępcy Prezesa i Skarbnika.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis dwóch osób: Prezesa lub Zastępcy Prezesa i innego Członka Zarządu.

§ 35.

1. Gospodarka majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie preliminarza obejmującego dochody i wydatki.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3. Preliminarz ustala Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym.

§ 36.

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na Koncie Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa lub Zastępcy Prezesa i Skarbnika.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 37.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 38.

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego majątku podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 39.

1. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.
2. Obowiązki likwidatora określa ustawa - Prawo o Stowarzyszeniach.
3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza sie na cel określony w uchwale Walnego Zebrania Członków.
4. Zastrzega sie przekazanie majątku na rzecz organizacji charytatywnej - niedochodowej, której cele zbliżone są do celów Stowarzyszenia.

§ 40.

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia stosownego Sądu.

§ 41.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
Zarząd Stowarzyszenia:

1. ............
2. ............
3. ............
4. ............
5. ............